Tuesday, January 18, 2022 English
 
Home|Iran|Islam|Persian Language|FAQ|Contact Us|Links|Sitemap
เรื่อง
iran
อิสฟาฮาน-ซีโยเซะพุร(สามสิบสามสะพาน)
ลงชื่อเข้า
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :   
 
Captcha:
[สมัครสมาชิก]
NewsletterSignup
ชื่อ :   
อีเมล์ :   

 

 

ประวัติพอสังเขปและภูมิหลังการทำงาน:

 

ประวัติส่วนตัว:

ชื่อ- สกุล : Mohammad Reza Zainali

สถานภาพสมรส : สมรสแล้ว มีลูก 2คน

 

ประวัติการศึกษา:

การศึกษาด้านศาสนา:

เข้าเรียนศึกษาด้านศาสนาในเมืองอิสฟาฮาน  (จาก 1361 ถึง 1363) และเมืองกุม (จาก 1363 ถึง 1373) สำเร็จการศึกษาด้านศาสนา ทั้งระดับเบื้องต้น ระดับหนึ่งและสอง อีกทั้งเข้าร่วมบทเรียนระดับสูงด้านฟิกห์ (หลักนิติศาสตร์อิสลาม) และศาสตร์อุศูล จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒระดับสูง อาทิเช่น ท่านอะยาตุลลอฮฺ ยะวาดตับรีซีย์ มุซาวีอัรดิบีลีย์ วะฮีด โครอซอณีย์ และศึกษาด้านตรรกะและปรัชญา จากอาจารย์และปราชญ์แห่งยุค คือท่านกะรอมีย์และฮาซันซอเดะห์ ออมูลีย์

การศึกษาในมหาวิทยาลัย:

 

-          สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยเตหะราน (วิทยาเขตเมืองกุม) ระหว่างปี พ.ศ. 2531ถึง พ.ศ. 2535

-          สำเร็จการศึกษาปริญญาโทด้านกฎหมายอาญาและอาชญากรวิทยาวิทยา ณ Shahid Beheshti University ระหว่างปี พ.ศ. 2535-2537

-          เข้าการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก Ph.D. of Criminal Law and Criminology from 2008, ผ่านการสอบทั่วไปและตีพิมพ์บทความทางวิทยาศาสตร์ในวารสารวิทยาศาสตร์ทางกฎหมาย (สามบทความ) และการป้องกันล่วงหน้าและการเตรียมการสำหรับการป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

 

ภูมิหลังทางการศึกษาและการสอน:

-          สอนภาควิชาศาสนาเบื้องต้น ไวยกรณ์อาหรับ ตรรกะศาสตร์ และปรัชญา ในสถาบันสอนศาสนาในเมืองอิสฟาฮานและกุม ระหว่างปี  1367ถึงปี  1371ศักราชอิหร่าน

-          สอนวิชาอิสลามศึกษาที่มหาวิทยาลัยอิสลามวิทยาเขต โรดฮันในปี 1373และ 1374ศักราชอิหร่าน

-          สอนภาควิชากฎหมายในระดับปริญญาตรี ที่ Islamic Azad University of Tehran South ในปี 1374และ 1375 ศักราชอิหร่าน

 

การวิจัยสิ่งตีพิมพ์และสิ่งพิมพ์ (ไม่ใช่อาชีพ) บันทึก:

1 - บทความเกี่ยวกับการซื้อขายตามหลักกฎหมายอิสลามและกฎหมาย (บทความที่ไม่ได้ตีพิมพ์)

2- เขียนหนังสือเรื่อง"อาชญากรรมทางการเมืองและสิทธิที่จะเป็นสีแดงเข้มของชาวอิสลาม" ตีพิมพ์ในปี 2542โดย Amir Kabir Publications

3- การแปลบทที่ว่าเรื่องอินเดียจากEncarta Encyclopedia จากภาษาอังกฤษ (ประมาณ 30หน้าและไม่ได้ตีพิมพ์)

4- เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอินเดียและการมีส่วนร่วมในการกำหนดยุทธศาสตร์ทางวัฒนธรรมของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านในอินเดีย

5- การแปลและแก้ไขนิพจน์ด้านเชื้อชาติและศาสนาในปากีสถานจากภาษาอังกฤษมีความยาวประมาณ 400 หน้า (พร้อมสำหรับการพิมพ์และจัดส่งไปยังศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมนานาชาติและพิมพ์โดย Alhadi Publishing House)

6- จัดเตรียมPamphletsหลักสูตรด้านกฎหมายในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาญาเฉพาะด้าน

7- ตรวจทาน และแก้ไขบทความที่แปลแล้วของหนังสือเกี่ยวกับชีวประวัติของอิทธิพลทางสังคมวัฒนธรรมและศิลปะที่สำคัญของอินเดียและปากีสถาน ตีพิมพ์โดยสถาบันวรรณคดีแห่งประเทศปากีสถาน

8- เขียนบทความทางวิชาการเรื่อง"แนวทางแก้ไขปัญหาที่ใช้ในการก่อการร้ายระหว่างประเทศ" ประมาณ 14หน้าที่ตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยในปี 2011

9- เขียนบทความทางวิชาการเรื่อง"แนะนำและบรรยายถึงประสิทธิภาพขององค์กรต่อต้านการก่อการร้ายสากลและระหว่างประเทศ" ประมาณ 20 หน้า ตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยในปี 2012

10-เขียนบทความเรื่อง “การตายของบินลาเดนไม่ได้หมายถึงการสิ้นสุดของการก่อการร้าย” 8 หน้า ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยในปี 2013

11- การรวบรวมบทความเรื่อง "ข้อกำหนดสำหรับการต่อสู้กับการก่อการร้ายทางอุดมการณ์” ประมาณ 25หน้า พร้อมสำหรับการพิมพ์

12. รวบรวมและเขียนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเรื่อง "การต่อต้านภายในชาติ ข้ามชาติและนานาชาติ ต่อการก่อการร้าย โดยอ้างถึงปฏิกิริยาของอิหร่าน สหภาพยุโรปและสหประชาชาติ"   จำนวน 200หน้า

 

ประวัติการทำงานและตำแหน่ง:

1- ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายของ Mas'umeh Mas'umeh (AS) ในปี 1371-1373 ศักราชอิหร่าน

2- ให้บริการที่กองบัญชาการฮัจญ์ประจำกรุงเมกกะห์ในฐานะผู้ตรวจการระหว่างปี 1363ถึงปี 1370 ศักราชอิหร่าน

3- ผู้อำนวยการของอนุภูมิภาคของคณะผู้แทนองค์กรการเผยแพร่ระหว่างปี 1373ถึง 1374 ศักราชอิหร่าน

4- ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมขององค์กรวัฒนธรรมและความสัมพันธ์อิสลามตั้งแต่ปี 1374 ถึงปี 1377 ศักราชอิหร่าน

5- ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายองค์การวัฒนธรรมและความสัมพันธ์อิสลามในปี 1375และ 1376 ศักราชอิหร่าน

6 – ผู้อำนวยการองค์การแห่งวัฒนธรรมและความสัมพันธ์อิสลามประจำอนุภูมิภาค ในปี 1378 ศักราชอิหร่าน

7. เป็นผู้รับผิดชอบด้านวัฒนธรรมประจำการาจีและ Heidar Abad ปากีสถาน ในปี 1379 ถึงปี1381 ศักราชอิหร่าน

8. ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมขององค์การวัฒนธรรมในอนุภูมิภาค ตั้งแต่ปี 1382ถึง 1385 ศักราชอิหร่าน

9- อธิบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ฝ่ายบริหาร) มหาวิทยาลัยอิสลาม (องค์การกลาง) ตั้งแต่ปี 1385 ถึง 1387 ศักราชอิหร่าน

10- ผู้ช่วยบริหารและฝ่ายการเงินของ Islamic Azad University of Shahrekord วิทยาเขตเรย์ ในช่วงปี 1387-1389 ศักราชอิหร่าน

 

11. ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมและรับผิดชอบแผนงานและโครงการของสำนักงานภูมิภาคเอเชียตั้งแต่ปี 1389-1392 ศักราชอิหร่าน

12. อธิบดีฝ่ายบริหารขององค์การตั้งแต่ปลายปี 1392 ถึงเดือนสิงหาคม 1394 ศักราชอิหร่าน

13. ประธานกรรมการบริหารเกี่ยวกับการละเมิดการบริหารงานของพนักงานประจำองค์กรตั้งแต่ต้นปี 1393 – 1394 ศักราชอิหร่าน

14. สมาชิกคณะกรรมการบริหารจัดการพัฒนาองค์กรตั้งแต่ปี 1393 ถึง 1394 ศักราชอิหร่าน

15. สมาชิกและเลขานุการคณะกรรมการด้านทรัพยากรมนุษย์ประจำองค์กรตั้งแต่ต้นปี 1393ถึงปัจจุบัน

 

 

งานเขียน (ที่เกี่ยวข้องกับงานงาน):

 

-          ยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรมในประเทศอินเดีย (ปี 1377 ศักราชอิหร่าน)

-          เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอินเดีย (ปี 1997 ศักราชอิหร่าน)

-          การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมอิหร่านกับอินเดีย (ปี 1375 ศักราชอิหร่าน)

-          การวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่แบบทางการ และไม่ใช่ทางการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายวัฒนธรรมประจำอินเดีย  (ปี 1377 ศักราชอิหร่าน)

-          ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์และเสนอทางแก้ วิกฤตด้านทรัพยากรบุคคลในแผนกวัฒนธรรมประจำอินเดีย (ปี 1377 ศักราชอิหร่าน)

-          ชุดข้อมูลการปฏิรูปและข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับ "ระเบียบการปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรมในต่างประเทศ" (1377ศักราชอิหร่าน) และ "คำอธิบายของเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ระดับผู้เชี่ยวชาญแนะแนวผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม" (2001)

-          จักทำชุดข้อมูลการสำรวจทัศนะผู้เชี่ยวชาญเรื่อง "โครงการผู้บริหารของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของอิหร่านและอินเดีย" (1998 )

-          ทบทวนและทบทวนข้อเสนอแนะของ "หลักเกณฑ์การประสานงานและความร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรมและการแนะแนวทางศาสนาอิสลาม" (1998)

 

-          จัดทำการรวบรวมทัศนะและเสนอแก้ โครงการ "การจัดการและประเมินงบประมาณและศึกษาการระบบของศูนย์วัฒนธรรม " (1999)

-          การวิจารณ์ "การประเมินกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการวิจัยของสถาบันวัฒนธรรมต่างประเทศ" (2003)

-          ทบทวนและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ "แถลงการณ์เกี่ยวกับการแต่งตั้งและการยอมรับกงสุลกิตติมศักดิ์" (2004) และคำตัดสินของสภาสูงสุดว่าด้วย "ชุดเป้าหมายและหลักการนโยบายวัฒนธรรมและการโฆษณา" (11/11/1374) นอกประเทศ "(2547)

-          รายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรมของสมาคมนักศึกษาอิหร่านในเมืองปูนประเทศอินเดีย (2547)

-          ทบทวนและทบทวนโครงการวิจัยเรื่อง "ปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างศาสนากับศาสนาในอินเดีย" โดยศูนย์เสวนานาระหว่างศาสนากับศูนย์การเสวนาทางอารยธรรม (2004)

-          การอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับสถานะและประวัติความเป็นมาของอิหร่านในอินเดีย (2004)

-          วิเคราะหืผงการรายงานของ Guardian Revolution เกี่ยวกับการส่งเสริมศาสนาฮินดูชื่อว่า "Silent Influence" (2005)

-          การกำกับดูแลทางวิชาการและตรวจทานเนื้อหาการเขียนฉบับใหม่และการแก้ไข 4 เล่ม (เล่ม 3 ถึง 6) จดหมายข่าวระหว่างประเทศขององค์การแห่งสำนักเลขาธิการการประชุมระหว่างประเทศขององค์กรตามคำร้องขอขององค์การระหว่างประเทศ

-          การมีส่วนร่วมในการจัดทำร่างการตรวจสอบและปฏิรูปแผนงาน "แผนที่นโยบายและแผนปฏิบัติการของคณะผู้แทนระหว่างประเทศในปี 1390 ศักราชอิหร่าน"

-          มีส่วนร่วมในการประชุมวางแผนประวัติศาสตร์บทสัมภาษตัวแทนทางวัฒนธรรมของ  Iran ที่มีวิดีโอประมาณ 30หน้า

-          การเขียนและการปฏิรูป "ขั้วด้านวัฒนธรรม" และการแก้ไขและทบทวนการรวบรวมแผนการและแนวคิดของผู้แทนระหว่างประเทศเพื่อนำเสนอต่อการประชุมสมัชชาองค์กรทางวัฒนธรรมครั้งที่ 9 (2011)

-          ทบทวนและทบทวนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบเฉพาะ (Internal Balance) ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ (2012)

-          มีส่วนร่วมในการจัดทำและรวบรวม "บทวิเคราะหืประเมิณศักยภาพองค์กรในช่วง 18ปี" โดยร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานและผู้เชี่ยวชาญขององค์กร (1392)

-          เขียนแผนแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการจ้างงานในต่างประเทศและการทำให้เท่ากัน (2014)

-          จัดทำโครงการการวางแผนทรัพยากรบุคคล (1394)

 

ค้นหา
ค้นหาขั้นสูง ค้นหาเว็บไซต์
banners
สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประเทศไทย

ท่านผู้นำสูงสุดอายะตุ้ลลอฮ์ ซัยยิด อะลีคาเมเนอี

 Message of Islam

visit iran

คลังแห่งวัฒนธรรม

เชคอะหมัดกุมมี

สำนักข่าวอิหร่าน
vote
โหวดใช้การไม่ได้
UsersStats
Visitorsofpage: 5894
Visitorsofday : 6
Visitorsofpage : 1346605
Onlinevisitors : 1
PageLoad : 1.5501

Home|Iran|Islam|Persian Language|FAQ|Contact Us|Links|Sitemap