Sunday, January 20, 2019 فارسي|English
 
Home|Iran|Islam|Persian Language|FAQ|Contact Us|Links|Sitemap
เรื่อง
iran
ชีราซ-ที่ฝังศพกวีเอกซะอ์ดี
ลงชื่อเข้า
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :   
 
Captcha:
[สมัครสมาชิก]
NewsletterSignup
ชื่อ :   
อีเมล์ :   


  พิมพ์        ส่งต่อให้เพื่อน

news:

พ.ร.บ.พรรคการเมือง มีผลบังคับใช้แล้ววันนี้(7 ต.ค.60)

-7 ต.ค.60 - ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้ไว้    วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เป็นปีที่    ในรัชกาลปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๔  และมาตรา  ๓๗  ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญนี้  เพื่อให้การจัดตั้ง  การบริหารงาน  และการดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง เป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้  เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการกําหนดนโยบาย และการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง  รวมทั้งมีมาตรการกํากับให้พรรคการเมืองสามารถดําเนินการโดยอิสระไม่ถูกครอบงํา หรือชี้นําโดยบุคคลซึ่งมิใช่สมาชิกของพรรคการเมือง  ซึ่งการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นไว้โดยคําแนะนํา และยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา

source : https://www.bangkokpost.com/news/politics/1338454/political-parties-law-comes-into-effect11:22 - 11/10/2017    /    เลขที่ : 687481    /    จำนวนที่แสดง : 154ค้นหา
ค้นหาขั้นสูง ค้นหาเว็บไซต์
banners
สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประเทศไทย

ท่านผู้นำสูงสุดอายะตุ้ลลอฮ์ ซัยยิด อะลีคาเมเนอี

 Message of Islam

คลังแห่งวัฒนธรรม

เชคอะหมัดกุมมี

สำนักข่าวอิหร่าน
vote
โหวดใช้การไม่ได้
UsersStats
Visitorsofpage: 14255
Visitorsofday : 5
Visitorsofpage : 1183559
Onlinevisitors : 1
PageLoad : 1.4844

Home|Iran|Islam|Persian Language|FAQ|Contact Us|Links|Sitemap